Osmanlı Tarihi Bibliyografyası - Sosyal İçerik Platformu
Ağır Sanayi Sektörleri

Sıradaki içerik:

Ağır Sanayi Sektörleri

e
sv

Osmanlı Tarihi Bibliyografyası

82 okunma — 01 Eylül 2018 12:37

Osmanlı Tarihi Bibliyografyası

A-Yazma Eserler

1- Aşıkpaşazade –Tevarih-i Ali Osman
2- Ahmedi-Dasitan ve Müluk-u Ali Osman, İskendername
3- Şükrullah-Behçet’üt- Tevarih
4- Oruç Bin Adil- Tevarih-i Ali Osman
5- Dursun Bey- Tarihi Ebu’l Fed
6- Muhammed Neşri-Kitab-ı Cihannüma
7- Sinan Çelebi-Tarih
8- İdris-i Bitlisi-Heşt Bihişt
9- Hadib-Tarih-i Ali Osman
10- Kemalpaşazade- Tevarih- i Ali Osman , Mohaçname
11- Lütfi Paşa- Tevarih-i Ali Osman
12- Muhiddin Cemali- Tevarih-i Ali Osman
13- Mustafa Çelebi-Tabakatü’l –Memalik . Derecatü’l –Mesalik
14- Küçük Nişancı Mehmet Paşa-Tarih-i Nişancı
15- Hoca sadeddin Efendi-Tacü’t-Tevarih
16- Solakzade-Solakzade Tarihi (Solakzade Mehmet Hemdemi Efendi)
17- Ali Efendi-Künhu’l- Ahbar
18- Mustafa Selaniki-Tarih-i Selaniki
19- İbraim Peçevi-Tarih-i Peçevi
20- Katip Çelebi-Fezleke,Takvim-i Tevarih,Keşfü’z-Zünun,Tuhfetü’l-Kibar fi Esfaril Bihar
21- Hezarefen Hüseyin Efendi-Tenkih-i Tevarih-i Müluk
22- Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa-Tarih-i Silahtar
23- Ahmet Lütfullah Müneccimbaşı-Cami’üd-Düvel Sahaifü’l Ahbar
24- Mustafa Naima Efendi-Naima Tarihi
25- Mehmet asım Ayıntabi-Tarih-i Asım
26- Ahmet Cevdet Paşa- Tarih-i Cevdet, Kısas-ı Enbiya. Tezakir
27- Tayyarzade Ata Bey-Tarih-i Ata (Enderun Tarihi)
28- Mustafa Nuri Paşa-Netayicü’l- Vukuat
29- Abdurrahaman Şeref Bey-Tarih-i Devlet-i Osmaniye
30- Seydi Ali Reis-Miratü’l-Memalik
31- Piri Reis-Kitab-ı Bahriye
32- Raşid Efendi-Tarih-i Raşid
33- Hayrullah Efendi-Tarih-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
34- Evliya Çelebi-Seyahatname

B-Araştırma Eserleri

1- Franz Babinger-Osmanlı Tarih Yazarları ve eserleri
2- Bursalı Mehmet Tahir-Osmanlı Müellifleri
3- İsmail Hami Danişmend-İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi
4- Hammer-Osmanlı Tarihi
5- İ.H.Uzunçarşılı- Osmanlı Tarihi
6- Yusuf Akçura-Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri
7- Mahmud Celaleddin Paşa-Mir’at-ı Hakikat
8- Albert Sarel- L’Europe et la Revolution Française
9- Avram Galanti-Türkler ve Yahudiler
10- A.Nimet Kurat-Türkiye ve Rusya
11- A.Nimet Kurat-Rusya Tarihi
12- George Ostrsgorsky-Bizans Devleti Tarihi
13- İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal-Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar
14- Bayram Kodoman-Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi
15- Bayram Kodoman-II.Abdülhamit’in Doğu Anadolu Politikası
16- M.Zeki Pakalın-Osmanlı Tarih deyimleri ve terimleri Sözlüğü
17- Selahaddin Tansel-Fatih Sultan Mehmet’in Siyasi ve Askeri Faaliyetleri
18- Halil İnalcık-İstanbul’un Fethinin Yakın Sebepleri
19- Halil İnalcık-“II.Mehmet” maddesi i.A.
20- İsmail Hami Danişmend-Fatih’in Hayatı ve Fetih Takvimi
21- Hikmet Ertaylan-Fatih ve Fütühat
22- Feridun Dirimtekin-İstanbul’un Fethi
23- Süheyl Ünver-Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı
24- M.Halil Yınanç-“Akkoyunlular” İ.A.
25- Faruk Sümer-Karakoyunlular
26- Şerafeddin Turan-F.Sultan Mehmet ,Uzun Hasan Mücadelesi ve Venedik
27- Şehabeddin Tekindağ-Fatih’in ölümü Meselesi
28- İ.H.Uzunçarşılı-Fatih Sultan Mehmet’in Ölümü
29- A.Nimet Kurat-Prut Seferi ve Barışı

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli